Homepage banner

EnergieNetwerk - Vlaams EnergieBedrijf

Potentieelscan als onderdeel van uw patrimoniumbeheer

VEB heeft een grote inventarisatie-inspanning gedaan in de zorgsector. Efika voerde als één van de 13 studiebureaus een 100-tal potentieelscans uit tot nu toe. Deze scans zijn een eerste stap naar het uitvoeren van energiebesparende investeringen.

De besparingsparadox

Procentueel kan er in gebouwen heel wat energie worden bespaard. Standaard besparingen van 40% zijn geen uitzondering en deze besparingspercentages kunnen zelfs oplopen tot 70% bij bepaalde types investeringen zoals led-verlichting. Dit oogt ongelooflijk rendabel maar is het in realiteit meestal niet. De investeringskosten om die besparingen te halen, zijn dikwijls dermate hoog dat de financiële investering zich niet kan terugverdienen op de technische levensduur van de installatie (bij technieken dikwijls 15 jaar). Bovendien moeten technische installaties aan steeds hogere comfort- en veiligheidseisen voldoen wat ook  bijkomende investeringen vergt.

Om onze klimaatdoelstelingen te halen, is het nochtans noodzakelijk om maximaal in te zetten op energie-efficiëntie, zelfs indien de financiële inspanningen aanzienlijk zijn.

Onderhouds- en investeringsplan

Efika adviseert om energiebesparing planmatig aan te pakken en om het te integreren in het langtermijn onderhouds- en investeringsplan voor het gebouw. We staan dan ook positief ten opzichte van de opbouw van de VEB-potentieelscan die inzet op een spreadsheet-matige voorstelling van de verschillende energiebesparende maatregelen en geen audit met tekst aflevert die daarna in de schuif belandt.

De maatregelen worden opgenomen in de Terra-databank van het VEB waardoor er een beknopt overzicht is van de mogelijke energiebesparende investeringen die dan in een volgende fase kunnen ingepast worden in het patrimoniumbeheer en uitgevoerd worden wanneer de installatie aan vervanging toe is.

We onderscheiden 3 types maatregelen:

  • Optimaal inregelen (en onderhouden) van bestaande installaties: deze maatregelen kunnen op elk moment genomen worden en zijn nagenoeg altijd rendabel, met een terugverdientijd van minder dan 5 jaar. Ze hangen ook niet af van de levenscyclus waarin een installatie zich bevindt. Deze maatregelen moeten prioritair worden uitgevoerd en worden beschouwd als het 'laaghangend fruit'.
  • Het energiezuinig vervangen van technische installaties en gebouwonderdelen: deze maatregelen worden uitgevoerd als de installatie technisch is afgeschreven. Voor stookplaatsen is dat bijvoorbeeld om de 15 jaar terwijl dit voor gebouwelementen zoals ramen en daken om de 30 jaar is.  Omdat deze maatregelen financieel niet rendabel zijn, moeten ze geïntegreerd worden in het investeringsplan en uitgevoerd worden bij een natuurlijke vervanging van de betrokken installaties of gebouwonderdelen.
  • Investering in hernieuwbare energie zoals PV-installaties.

De potentieelscan is voor de zorginstelling een eerste stap om op een meer planmatige manier om te gaan met investeringen in energiebesparing.

Aggregatie van data

Een bijkomend voordeel van de VEB-aanpak is dat alle potentieelscans in een zelfde formaat worden opgenomen in de online databank Terra. Dit maakt het voor VEB mogelijk om bepaalde investeringen geaggregeerd uit te voeren. Efika heeft een eerste analyse uitgevoerd op de eerste 30 uitgevoerde scans. Er kwamen een aantal interessante conclusies qua vervolgaanpak naar voren.

Van de voorgestelde maatregelen die een gebouwbeheerder binnen de 5 jaar zou moeten uitvoeren, zijn het vooral de investeringen in HVAC (verwarming en airconditioning) en hernieuwbare energie die de meeste CO2-besparingen opleveren, respectievelijk 39% (of 1.014 ton)  en 43% (of 1.129 ton).  (zie figuur). 

Ook optimaliseringen van de bestaande regelingen kunnen met weinig investering toch nog 12% van de CO2-reductie voor hun rekening nemen.

In onderstaande grafiek ziet u de aggregatie van alle geïdentificeerde maatregelen uit de 30 scans, gesorteerd volgens terugverdientijd en met hun gecumuleerde investeringsbedragen. Door de meest rendabele investeringen eerst uit te voeren, kan met een gecumuleerde investering van 1 miljoen euro in deze gebouwen ongeveer 1.000 ton CO2 worden bespaard. Om alle maatregelen uit te voeren, is ruim 3 miljoen euro nodig (voor 2.000 ton CO2-besparing).

Wenst u op een gestructureerde manier om te gaan met energiebesparing? Integreer dan de potentieelscan in uw langetermijninvesterings- en onderhoudsplanning.  Bij een noodzakelijke vervanging van een gebouwonderdeel of installatie grijpt u zo de kans om uw gebouw energiezuiniger te maken.